` Program Pendidikan : Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta

Program Pendidikan

Wed 6 ربيع الأول 1440AH 14-11-2018AD Berita

1. Ibtidaiyyah (setingkat SD)

Program Ibtidaiyyah 6 tahun untuk putra dan putri (terpisah) hanya menerima lulusan TK khusus anak-anak asatidzah dan pegawai Pondok Pesantren Imam Bukhari, kecuali masih tersisa kuota maka terbuka untuk masyarakat sekitar pondok/ Selokaton.

a. Program Ibtidaiyyah mempunyai target-target sebagai berikut:

 • Hafal Al-Qur’an 10Juz
 • Hafal hadits-hadits Arbain Nawawi dan hadits-hadits pilihan.
 • Memahami dan menguasai ilmu syar’i tingkat dasar yang meliputi aqidah, hadits, fiqh dan lain-lain.
 • Memahami dan menguasai Bahasa Arab tingkat dasar baik lisan, tulisan dan baca.
 • Menguasai do’a- do’a harian dan praktek ibadah dengan benar.
 • Mengerti beberapa pelajaran umum penunjang seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan lain-lain.

b. Kurikulum Program Ibtidaiyyah

Kelas 1
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorror
1 Hafalan Qur’an Buku Perkembangan Hafalan Qur’an (intern)
2 Tajwid
3 Aqidah jilid 1 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 1
4 Fiqih jilid 1 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 1
5 Hadits Kitab Hadits Pilihan
6 Tadrib Lughawi Al Arobiyyah Baina Yadaika jilid 1
7 Bahasa Indonesia Buku Kalangan Sendiri
Kelas 2
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorror
1 Hafalan Qur’an Buku Perkembangan Hafalan Qur’an (intern)
2 Tajwid
3 Aqidah jilid 2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 2
4 Fiqih jilid 2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 2
5 Hadits Kitab Hadits Pilihan
6 Tadrib Lughawi Al Arobiyyah Li Nasyiin jilid 1
7 Bahasa Indonesia Buku Kalangan Sendiri
Kelas 3
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorror
1 Hafalan Qur’an Buku Perkembangan Hafalan Qur’an (intern)
2 Tajwid
3 Aqidah jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 3
4 Fiqih jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 3
5 Hadits Kitab Hadits Arba’in Nawawi
6 Tadrib Lughawi Al Arobiyyah Li Nasyiin jilid 1
7 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai
8 Matematika KTSP Tiga Serangkai
9 IPA KTSP Tiga Serangkai
10 IPS KTSP Tiga Serangkai
11 Bahasa Inggris KTSP Tiga Serangkai jilid 1
Kelas 4

NoMata PelajaranBuku Pegangan / Muqorror

1 Hafalan Qur’an Buku Perkembangan Hafalan Qur’an (intern)
2 Tajwid Pedoman Dauroh
3 Aqidah jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 4
4 Fiqih jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 4
5 Hadits Kitab Hadits Arba’in Nawawi
6 Tadrib Lughawi Al Arobiyyah Li Nasyiin jilid 1
7 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai
8 Sirah Nabawiyah Nurul Yaqin jilid 1
9 Khat Tadriibat Khot jilid 1
10 Nahwu Matan Al Jurumiyah
11 Sharaf Kitab Tashrif jilid 1
12 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai kls 4
13 Matematika KTSP Tiga Serangkai kls 4
14 IPA KTSP Tiga Serangkai kls 4
15 IPS KTSP Tiga Serangkai kls 4
16 Bahasa Inggris KTSP Tiga Serangkai jilid 2
Kelas 5
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorror
1 Hafalan Qur’an Buku Perkembangan Hafalan Qur’an (intern)
2 Tajwid Pedoman Dauroh
3 Aqidah jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 5
4 Fiqih jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 5
5 Hadits Kitab Hadits Arba’in Nawawi
6 Tadrib Lughawi Al Arobiyyah Li Nasyiin jilid 1
7 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai
8 Sirah Nabawiyah Nurul Yaqin jilid 2
9 Khat Tadriibat Khot jilid 2
10 Nahwu Matan Al Jurumiyah
11 Sharaf Kitab Tashrif jilid 1
12 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai kls 5
13 Matematika KTSP Tiga Serangkai kls 5
14 IPA KTSP Tiga Serangkai kls 5
15 IPS KTSP Tiga Serangkai kls 5
16 Bahasa Inggris KTSP Tiga Serangkai jilid 3
Kelas 6
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorror
1 Hafalan Qur’an Buku Perkembangan Hafalan Qur’an (intern)
2 Tajwid Pedoman Dauroh
3 Aqidah jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 6
4 Fiqih jilid 1&2 Muqorror Saudi “Kitabut Tauhid & Fiqih” kls 6
5 Hadits Kitab Hadits Arba’in Nawawi
6 Tadrib Lughawi Al Arobiyyah Li Nasyiin jilid 1
7 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai
8 Sirah Nabawiyah Nurul Yaqin jilid 3
9 Khat Tadriibat Khot jilid 3
10 Nahwu Matan Al Jurumiyah
11 Sharaf Kitab Tashrif jilid 1
12 Bahasa Indonesia KTSP Tiga Serangkai kls 6
13 Matematika KTSP Tiga Serangkai kls 6
14 IPA KTSP Tiga Serangkai kls 6
15 IPS KTSP Tiga Serangkai kls 6
16 Bahasa Inggris KTSP Tiga Serangkai jilid 4

 

2. Mutawasithah  (setingkat SLTP)

Program Mutawasithah 3 tahun bertujuan menerima lulusan SD/MI/sederajat putra dan putri (terpisah),

A. Target Program Mutawasitah

 • Hafal Al-Qur’an 10 Juz
 • Hafal hadits-hadits ahkam dan pilihan.
 • Memahami dan menguasai ilmu syar’i tingkat menengah yang meliputi aqidah, tafsir, hadits, fiqh dan lain-lain.
 • Memahami dan menguasai Bahasa Arab tingkat menengah baik lisan, tulisan dan baca.
 • Menguasai do’a-do’a hariandan praktek ibadah dengan benar.
 • Mengerti beberapa pelajaran umum penunjang seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, PPKN dan lain-lain

B. Kurikulum Program Mutawasithah

Kelas 1
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorrorot
1 Tajwid Al Mulakhos Al Mufied Fii Ilmi Al Tajwid
2 Tauhid Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls I
3 Hadits Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls I
4 Fiqih Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls I
5 Sirah Nabi Nurul Yaqin Jilid 1
6 Bahasa Arab Al Arobiyah Baina Yadaika Jilid 1
7 Nahwu Matan Jurumiyah
8 Shorof Musytaqat fi Sharfi Jilid 1
9 Bahasa Indonesia LKS
10 Bahasa Inggris LKS
11 Matematika LKS
12 IPA LKS
Kelas 2
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorrorot
1 Tajwid Al Mulakhos Al Mufied Fii Ilmi Al Tajwid
2 Tauhid Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls II
3 Hadits Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls II
4 Fiqih Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls II
5 Tafsir Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls II
6 Sirah Nabi Nurul Yaqin Jilid 2
7 Bahasa Arab Al Arobiyah Baina Yadaika Jilid 2
8 Nahwu Matan Jurumiyah
9 Shorof Musytaqat fi Sharfi Jilid 2
10 Bahasa Indonesia LKS
11 Bahasa Inggris LKS
12 Matematika LKS
13 IPA LKS
Kelas 3
No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorrorot
1 Tajwid Al Mulakhos Al Mufied Fii Ilmi Al Tajwid
2 Tauhid Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls III
3 Hadits Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls III
4 Fiqih Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls III
5 Tafsir Muqorror Saudi “Wizarotul Ma’arif” Kls III
6 Sirah Nabi Nurul Yaqin Jilid 3
7 Bahasa Arab Al Arobiyah Baina Yadaika Jilid 3
8 Nahwu Matan Jurumiyah & Tuhfatus Tsaniyyah
9 Shorof Musytaqat fi Sharfi Jilid 3
10 Bahasa Indonesia LKS
11 Bahasa Inggris LKS
12 Matematika LKS
13 IPA LKS

3. I’dad Lughawi (lulusan SLTP)

Program I’dad Lughawi 1 tahun bertujuan menerima lulusan SLTP/MTs/sederajat putra-putri (terpisah) untuk dipersiapkan masuk program Tsanawiyyah,

A. TargetProgram I’dad Lughowy:

 • Menguasai Bahasa Arab dan ilmu agama setingkat Mutawasithah secara sederhana, sehingga mampu mengikuti program Tsanawiyyah.
 • Hafal Al-Qur’an 3 juz, yaitu juz 30, 29 dan 28.

B. Kurikulum Program I’dad Lughowy

No Mata Pelajaran Buku Pegangan / Muqorrorot
1 Tajwid Al Mulakhos Al Mufied Fii Ilmi Al Tajwid
2 Tauhid Al Qaulus Sadid Syarh Kitabu Tauhid
3 Hadits Arba’in An Nawawi
4 Fiqih Al Fiqhu Al Muyassar
5 Sirah Nabi Nurul Yaqin Jilid I & II
6 Bahasa Arab Al Arobiyah Baina Yadaika Jilid 1, 2 & 3
7 Nahwu Syarah Jurumiyah (Tuhfatus Tsaniyyah)
8 Shorof Musytaqat fi Sharfi Jilid 1, 2 dan 3
9 Imla Qowaidul Imla

 

4. Tsanawiyyah (setingkat SLTA)

Program Tsanawiyyah 3 tahun putra-putri (terpisah) merupakan lanjutan Mutawasithah dan I’dad Lughawi,

A. Target Program Tsanawiyah

 • Hafal Al-Qur’an 10 juz.
 • Hafal hadits-hadits ahkam dan pilihan.
 • Memahami dan menguasai ilmu syar’i tingkat menengah atas yang meliputi aqidah, tafsir, hadits, fiqh dan lain-lain.
 • Memahami dan menguasai Bahasa Arab tingkat menengah atas baik lisan, tulisan dan baca.
 • Menguasai do’a-do’a hariandan praktek ibadah dengan benar dan lebih sempurna dengan dalil-dalilnya.
 • Menguasai ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, ushul fiqh dasar, musthalah hadits, dan lain-lain.

 

B. Kurikulum Program Tsanawiyah

Kelas 1
No Mata Pelajaran Nama Kitab
2 Aqidah Syarh Aqidah Wasithiyyah
3 Hadits Taisirul ‘Allam Syarh Umdatul Ahkam
4 Fiqih Al Fiqh Al Muyassar
5 Tafsir Aisarul Tafasir
6 Ulumul Qur’an Ushul Fi tafsir
7 Musthalah At Ta’liq Al aisariyyah “Ala Mandzumati Al Baiquniyyah
8 Usul fiqih Usul Min ‘Ilmi Usul
9 Nahwu Tahdzib Syarh Ibnu Aqil Li Alfiyah Ibn Malik Jilid 1
10 Ta’bir Ta’bir Juz II
11 Muthala’ah Shuwar Min Hayati Shohabah
12 Balaghah Al Balaghotul Al Wadhihah
13 Siroh Roudhotul Anwar Fi siroti Nabiyyil Mukhtar
14 Tarikh Islam Al Khulafa’ ar Rosyidin Wad Daulah Umawiyyah
15 Akhlaq Tadzkirohti Sami’ Wal Mutakallim
16 Matematika L K S
17 Bhs Indonesia L K S
18 Bhs Inggris L K S
Kelas 2
No Mata Pelajaran Nama Kitab
1 Aqidah Alqowa’id Al Mutsla
2 Hadits Taisirul ‘Allam Syarh Umdatul Ahkam
3 Fiqih Al Fiqh Al Muyassar
4 Tafsir Aisarul Tafasir
5 Ulumul Qur’an Qowaid Hisan
6 Musthalah Taisir Mustolah Hadits
7 Usul fiqih Syarh Waroqot Fi usul Fiqih
8 Nahwu Tahdzib Syarh Ibnu Aqil Li Alfiyah Ibn Malik Jilid II
9 Ta’bir Ta’bir Juz III
10 Muthala’ah Shuwar Min Hayati Shohabah
11 Balaghah Al Balaghotul Al Wadhihah
12 Siroh Roudhotul Anwar Fi siroti Nabiyyil Mukhtar
13 Tarikh Islam Al Khulafa’ ar Rosyidin Wad Daulah Umawiyyah
14 Akhlaq Tadzkirohti Sami’ Wal Mutakallim
15 Adab Lughah Silsilah Ta’lim Fil Adab  Juz 3
16 Faroidh Kitabul Faroidh
17 Matematika L K S
18 Bhs Indonesia L K S
19 Bhs Inggris L K S

 

Kelas 3
No Pelajaran Nama Kitab
1 Tajwid Al Wajiz Fi Ahkami Tilawatil Kitabil Aziz
2 Aqidah Taqrib Tadmuriyyah
3 Hadits Taisirul ‘Allam Syarh Umdatul Ahkam
4 Fiqih Al Fiqh Al Muyassar
5 Tafsir Aisarul Tafasir
6 Ulumul Qur’an Qowaid Hisan
7 Musthalah Taisir Mustolah Hadits
8 Usul fiqih Syarh Waroqot Fi usul Fiqih
9 Nahwu Tahdzib Syarh Ibnu Aqil Li Alfiyah Ibn Malik Jilid III
10 Ta’bir Ta’bir Juz IV
11 Muthala’ah Shuwar Min Hayati Shohabah
12 Balaghah Al Balaghotul Al Wadhihah
13 Tarikh Islam Tarikh Daulah Al Abasiyyah
14 Akhlaq Tadzkirohti Sami’ Wal Mutakallim
15 Adab Lughah Silsilah Ta’lim Fil Adab Juz 4
16 Faroidh Kitabul Faroidh
17 Tadris Al Mu’alim Hajru Zawiyah Fil Amaliyah Tarbawiyah
18 Matematika L K S
19 Bhs Indonesia L K S
20 Bhs Inggris L K S

5. Kegiatan Pengajaran

Kegiatan pengajaran terdiri dari dua, yaitu :

 1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas (kelasikal)
 • Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan 6 hari dalam sepekan dimulai hari Sabtu sampai Kamis dengan libur pada hari Jum’at.
 • Setiap satu jam pelajaran selama 40 menit.
  1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di luar kelas (non kelasikal)
   • Hafalan Al Qur’an

Kegiatan hafalan AL Qur’an dilaksanakan pada :

 1. Jum’at : Ba’da Maghrib (tasmi’)
 2. Sabtu-Rabu : Ba’da Shubuh dan Ba’da Maghrib
  • Bimbingan Belajar Malam
 3. Belajar malam di kelas /masjid/depan asrama.
 4. Belajar malam diawasi oleh wali kelas, asatidzah mata pelajaran (terjadwal), wali asrama, ketua asrama, qism ta’lim OSPIM.
 5. Belajar malam dimulai ba’da isya (20.45) sampai (21.45) kecuali malam Jum’at.

6. Raport & Ijazah

A. Raport

Setiap santri akan mendapat dua raport (raport akademik & raport asrama) pada akhir semester setelah ujian yang harus diambil oleh orang tua atau wali masing-masing.

B. Ijazah

 • Pada setiap program/marhalah/jenjang, setiap santri akan mendapat dua ijazah yang terdiri dari ijazah dari ma’had dan ijazah paket A (setara SD), paket B (setara SLTP) dan paket C (setara SLTA)
 • Pada program I’dad Lughawi, setiap santri akan mendapatkan ijazah pondok saja.

7. Ujian/ Evaluasi Akademik

Ujian terdiri dari ujian harian, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester dan ulangan umum kejar paket (UUHB)

 1. Ujian harian dilaksanakan oleh masing-masing pengampu mata pelajaran menyesuaikan pembahasan yang akan diujikan.
 2. Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan dipertengahan semester yang dikoordinir oleh bidang pengajaran dengan sistem terjadwal.
 3. Ujian Akhir Semester

Ujian semester menyesuaikan Kalender Akademik Pondok Pesantren Imam Bukhari.

Teknis Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

 • Pembuatan dan pendistribusian surat edaran pembuatan soal yang kaitannya dengan penggabungan soal antara putra dan putri.
 • Ujian terdiri dari ujian lisan dan tulis.
 • Penggabungan dan pengetikan soal ujian.
 • TU mempersiapkan perangkat ujian yang terdiri dari kartu peserta ujian, jadwal ujian, jadwal pengawas, pengacakan tempat duduk peserta ujian, daftar hadir, dll yang berkaitan dengan ujian.
 1. Ulangan Umum Kejar Paket (UUHB)
  • Jadwal ulangan umum menyesuaikan jadwal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah.
  • Pelajaran yang diujikan adalah disesuaikan di masing-masing program.
  • Panitia UUHB menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ulangan tersebut di antaranya jadwal pengawas, mengadakan privat sore pada mata pelajaran yang diujikan.
 2. Kegiatan Harian
No Jam Kegiatan
1 03.30-04.30* Bangun tidur & persiapan sholat shubuh
2 04.30-06.00* Sholat subuh & halaqoh Al Qur’an
3 06.00-07.00 Mandi, makan pagi, persiapan belajar di kelas
4 07.00-12.40 Belajar di kelas
5 12.40-14.00 Sholat dzuhur & makan siang
6 14.00-14.50 Istirahat
7 14.50-17.00 Persiapan sholat ashar, sholat ashar & kegiatan ekstra
8 17.00-17.30 Mandi & persiapan sholat maghrib
9 17.30-19.20* Sholat maghrib dan halaqoh Al Qur’an
10 19.20-20.45 Sholat isya & makan malam
11 20.45-21.45 Belajar malam
12 21.45-03.30 Istirahat

*Menyesuaikan jadwal waktu shalat

8. Ekstrakurikuler

Dalam rangka menunjang Kegiatan Belajar Mengajar dan untuk mengurangi kejenuhan santri dalam belajar, maka Pondok Pesantren Imam Bukhari mengadakan dua macam ekstra kurikuler yang diharapkan bisa menjadi solusi tepat yaitu berupa ekstrakurikuler ilmiah dan non ilmiah.

Pelaksanaan Ekstrakurikuler santri di sore hari dan di beberapa waktu yang lain seperti ba’da dhuhur atau di hari jum’at (hari libur). Setiap santri putra diwajibkan untuk mengikuti Ekstrakurikuler bela diri thifan pok khan dan lughah, kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diminati sesuai dengan minat dan bakatnya .

Ekstrakurikuler yang ada di antaranya:

A. Ekstrakurikuler Ilmiah

 • Hifdzul hadits
 • Hifdzul mutun
 • Hiwar lughah
 • Ospim (Organisasi Santri Imam Bukhari)
  1. Buletin Al ilmu
  2. Maktabah
  3. Mading
  4. Lughah
  5. Muhadharah
  6. TPA

B. Non ilmiah

  • Bela diri thifan pok khan
  • Komputer
  • Sapala (Santri Pecinta Alam)
  • UKP
  • Olah raga
   1. Panahan
   2. Renang
   3. Basket
   4. Futsal
   5. Sepakbola
   6. Tenis meja
   7. Bulu tangkis
   8. Volly
   9. Takrow, dll

C. Ketrampilan dan kewirausahaan

  1. Menjahit
  2. Pertanian
  3. Tata boga
  4. Ketrampilan tangan
  5. Peternakan
  6. Bakery

Posting terkait dengan Program PendidikanHubungi bagian Sekretariat Pondok

Hubungi Kami